Her kan du finde diverse oplysninger og formularer. 

Mangler du anden information, end det du kan finde på hjemmesiden kan du kontakte os nedenfor.


Der blev afholdt Generalforsamling den 28. maj 2024 kl. 19.00 i Nøvling Forsamlingshus.

Vi mangler suppleanter og også gerne nye bestyrelsesmedlemmer, så kontakt endelig Martin Jensen, hvis du er interesseret.


Efter modtagelse af aflæsnings seddel kan du nedenfor foretage din indberetning

 Indberetning pr. 30/06 2024 er nu LUKKET!
Vælg Vej, indtast dit Navn, husnummer og aktuel aflæsning og Tryk på Send - Får du en kvitteringsside er aflæsning sendt.

Overdragelse af Nøvling Vandværk til Aalborg Vandforsyning.


Jævnfør beretning på Generalforsamlingen den 28.5.2024 er processen med at bliver overtaget sat på pause!

I Nøvling Vandværks bestyrelse arbejder vi videre med forberedelserne til en eventuel overdragelse af Nøvling Vandværk til Aalborg Vandforsyning. Der har været holdt to møder med Aalborg Vandforsyning, hvor betingelserne har været drøftet. Der er en betingelse for overdragelsen, at vores ledningsnet er i en ordentlig kvalitet og udført efter gældende regler. Kvaliteten af vores ledningsnet er vi trygge ved, vi har et godt og sundt ledningsnet i Nøvling. Nettet er dog ikke på alle punkter udført helt efter de standarder, som Aalborg Vandforsyning kræver. F. eks kræves, at alle stikledninger er forsynet med stophane og at stophanen er placeret i vejareal altså udenfor skel. Dette er ikke tilfældet alle steder her i Nøvling. Der er også eksempler på, at to forbruger er forsynet fra den samme stikledning, hvilket heller ikke er i overensstemmelse med standarderne. Nogle af disse fejl er uhensigtsmæssige og vi er interesseret i at få dem rettet. Andre fejl er mere bagatelagtige og dem synes vi godt, at vi kan leve med og synes også, at det burde Aalborg Vandforsyning også kunne leve med. Det vil vi forsøge at overbevise dem om. Ved en eventuel overdragelse vil alle forbruger blive opkrævet et mindre tilslutningsbidrag. Beslutningen om overdragelse af vores anlæg til Aalborg Vandforsyning eller fusion med Aalborg Vandforsyning om man vil, skal vedtages på to generalforsamlinger i Nøvling Vandværk. Så langt er vi ikke endnu, men vi forbereder os til denne mulighed.


Se historik nedenfor 

August 2020

I uge 35 og et par uger frem vil vi foretage en udskiftning af 3 underføringer på Diamantvej.

Dette er opstart på de udbedringer af ledningsnettet som skal være foretaget for at Vandværket kan overdrages til Aalborg Vand.
Vi undskylder meget for ulejligheden og håber på jeres forståelse.  
Torsdag 3.9 var det desværre nødvendigt at afbryde vandet til hele Diamantvej på grund af et brud som opstod under gravearbejdet.
På mandag 7.9 forventes en planmæssig lukning mellem ca. 9:00 og nogle timer frem. I tilfælde af problemer, kan det være det først bliver tirsdag 8.9

Juli 2020

Sammen med Ole fra Aalborg forsyning har vi den 13.7 & 14.7 været rundt i Nøvling for og finde skelventiler så disses placering kunne blive GPS registreret.

Vores tidligere registreringer har vist sig ikke at være præcise nok.

Vi fandt rigtig mange, men måtte mange steder benytte måleudstyr og spade for at blotligge dem.

Vi undskylder ulejligheden. I den kommende tid, vil dem hvor vi ikke kunne finde skelventilen blive kontaktet.


Prisstigning

Aalborg Forsyning har pr. 1/1-2021 hævet den pris vi betaler for at købe vand hos dem, derfor er vi nødt til også at hæve vores pris.

Vi var ikke blevet informeret om denne prisstigning, og eftersom vi har afregnet med vores forbrugere for perioden 1/1 – 30/6,

har vi valgt først at hæve vores pris pr. 1/7-2021, se Takstbladet.


Kontakt os - skriv din mail og besked - Ved akutte sager, se i stedet kontakt information ovenfor!


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.